Statut przedszkola

Statut
Niepublicznego Przedszkola Katolickiego
Bł. Karoliny w Jełowej

 

 

Rozdział I. Informacje ogólne o przedszkolu.

 

§1

 

 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole Katolickie Bl. Karoliny w Jełowej.
 2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym
 3. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. Wolności 20, 46-024.

 

§2

 

Organem prowadzącym przedszkole jest  Rzymskokatolicka Parafia p.w.  św. Bartłomieja Ap. z  siedzibą w Jełowej.

 1. Organ Prowadzący opracowuje Statut Przedszkola zgodnie z przepisami prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego oraz przepisami prawa państwowego. (np. powoływanie ośrodków wychowawczych, przepisy państwowe, budowlane, sanepid, przeciwpożarowe.
 2. Za realizowanie celów i zadań statutowych całkowita odpowiedzialność ponosi Organ  prowadzący wobec Kościoła Katolickiego i przepisów prawa państwowego.
 3. Niektóre obowiązki i zadania statutowe Organ Prowadzący powierza Pani Dyrektor Przedszkola zgodnie ze statutem .
 4. Zgonie z prawem kościelnym i państwowym odpowiedzialność za wydawane decyzje ponosi Organ Prowadzący.
 5. Organ Prowadzący dba o zgodność formacji dzieci przedszkolnych wraz z Rodzicami z nauką Kościoła Katolickiego albo chroni prawdziwą naukę Kościoła Katolickiego.
 6. Organ Prowadzący jako reprezentant Kościoła Katolickiego bierze udział w rozmowach i władzami świeckimi i z nimi rozwiązuje kwestie sporne.
 7. Organ Prowadzący chroni i dba o rzetelną zgodność z nauka Kościoła Katolickiego oraz reprezentuje przedszkole w rozmowach w władzą świecką np. naruszenie prawa wolności, wolność sumienia, wyrażania swobód religijnych.
 8. Organ Prowadzący respektuje przepisy Ochrony danych osobowych RODO – Tajemnica korespondencji, osób prawnych wyznaczonych przez Ks. Biskupa Ordynariusza, pracownika Kurii Opolskiej.

 

§3

 

Nadzór pedagogiczny  nad przedszkolem sprawuje: Opolski Kurator Oświaty, oraz Wydział Katechetyczny Diecezji Opolskiej.

 

 

Rozdział II. Cele i zadania przedszkola.

 

Cele i zadania  wynikające z charakteru przedszkola

„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej i pełniej „był” a nie tylko więcej „miał”; aby wiec poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „ z drugim”, ale także „dla drugich”.

Św. Jan Paweł II

§4

 

 1. Przedszkole pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci oraz doradczą – jako placówka katolicka, przyjmująca za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, w szczególności na personalistycznej myśli św. Jana Pawła II
  Podstawowym celem przedszkola jest wspieranie integralnego rozwoju dziecka.

 

§5

 

 1. Przedszkole – jako katolickie ogólnodostępne – przyjmuje dzieci, których rodzice opiekuni prawni) pragną powierzyć je opiece wychowawczej tego przedszkola i zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowaniu dziecka.
 2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – ze strony przedszkola oferuje się uzgodnienie spójności wychowania prowadzonego przez placówkę i rodzinę..
  W przypadku rodziców posiadających inne przekonania lub niewierzących, ale oczekujących pomocy wychowawczej przedszkola katolickiego, dyrektorka uzgadnia szczegółowo współpracę z Rodzicami w zakresie wychowania tak, aby wspólnym celem rodziny i przedszkola było dobro dziecka (na piśmie).
  W każdym jednak przypadku dzieci, niezależnie od przekonań rodziców, uczestniczą w procesie wychowawczym wynikającym z  programu wychowania realizowanego w przedszkolu, uwzględniającego koncepcję człowieka  i wychowania głoszącą przez Kościół katolicki.
 3. Przedszkole udziela pomocy rodzicom w zakresie poznawania zdrowych zasad wychowania (psychologia, pedagogika) i rozpoznawania zagrożeń wychowawczych – w celu ochraniania dzieci przed szkodliwymi dla ich rozwoju wpływami.

 

Cele i zadania wynikające z przepisów prawa

 

§6

 

Przedszkole spełnia warunki określone ustawą o systemie oświaty:

 1. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 2. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

§7

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się – w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa, umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 2. W miarę możliwości w przedszkolu organizuje się dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i może być odpłatne.
 3. Przedszkole organizuje pomoc materialną dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki rodziców oraz innych przyczyn.

 

§8

 

W pracy z dziećmi zwraca się szczególna uwagę na: sieroty, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci potrzebujące pomocy z powodu ubóstwa nie tylko materialnego.

 

§9

 

 1. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej w przedszkolu są:
  1. zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości przedszkola,
  2. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe
  3. współdziałanie z rodzicami,
  4. przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.
 2. Zadaniem przedszkola jest tworzenie wspólnoty wychowawczej, którą tworzą nauczyciele, rodzice i dzieci.
 3. Przedszkole, jako ogólnodostępne, zapewnia poszanowanie tożsamości dziecka w zakresie:
  1. narodowości,
  2. praktyk religijnych.
   Jednocześnie przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy w nowym środowisku.

 

§10

 

Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

 

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

§11

 

 1. Zadania opiekuńcze przedszkole realizuje przestrzegając w szczególności następujących zasad:
  1. przez cały dzień  od chwili przejęcia dziecka od rodziców, zapewnia się dziecku opiekę zgodnie z odrębnymi przepisami i organizacją przedszkola,
  2. w czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci opiekę dorosłych ( 1 osoba dorosła na 10 – 15 dzieci),
  3. w przedszkolu dba się o miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,
  4. czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.
 2. Współpracę z rodzicami przedszkole realizuje przez:
  1. zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz z nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,
  2. organizowanie spotkań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
  3. udostępnienie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwoju dziecka,
  4. formację religijną i wspólną liturgię.
 3. Zadania wychowawcze nauczyciel realizuje, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka w szczególności w zakresie:
  1. poznawanie i rozumienie siebie i świata,
  2. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
  3. odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej – wspólnocie,
  4. budowania systemu wartości.
 4. Zadania edukacyjne w przedszkolu realizuje się poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę programową.

 

§12

 

Wychowanie do wartości obejmuje w szczególności:

 1. Wychowanie patriotyczne – poprzez:
  1. rozwijanie uczuć patriotycznych,
  2. zaznajamianie dzieci z godłem polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
  3. wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
  4. rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,
  5. przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.
 2. Wychowanie do poszanowania języka i kultury narodowej – poprzez:
  1. dostarczanie dzieciom wzorów pięknej polskiej mowy,
  2. organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
  3. przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
  4. zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
  5. organizowanie spotkań z twórcami sztuki: filharmonii, teatru, itp.,
  6. organizowanie wyjazdów do teatru lalek, muzeum i innych wycieczek kulturalno – krajoznawczych.
 3. Wychowanie religijne w przedszkolu polega na:
  1. codziennej, wspólnej modlitwie dzieci,
  2. katechezie,
  3. przybliżaniu  treści roku liturgicznego,
  4. przygotowywaniu misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt i uroczystości kościelnych,
  5. kształtowaniu postawy chrześcijańskiej.

 

§13

 

 1. Pomoc psychologiczo – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości wynikających z konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, na rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz troski o to, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające dziecko.
 3. Za udzielanie ustalonych form pomocy konkretnym dzieciom w oddziale przedszkolnym odpowiada, pod kierunkiem dyrektora, nauczyciel, któremu powierzono oddział.
 4. Udzielanie pomocy wspiera życzliwa wspólnota przedszkola w której nauczyciele przykładem i nauczaniem budują postawy „bycia dla drugich”.
 5. W przedszkolu realizowane są niezbędne formy pomocy dostosowane do potrzeb aktualnych wychowanków.

 

§14

 

Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.

 

§15

 

 1. Pomoc materialna udzielana dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji może mieć następujące szczególne formy:
  1. rzeczową,
  2. zwalnianie lub obniżanie opłat,
  3. pomoc w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej,
  4. pomoc charytatywna ze strony instytucji kościelnej,
  5. pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola.
 2. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia „dla drugich”.

 

§16

 

Przedszkole może korzystać z pomocy poradni – psychologiczno – pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych z zastrzeżeniem odrębnych przepisów oraz z pomocy placówek doskonalenia nauczycieli.

 

§17

 

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć,
  2. jadalnię,
  3. łazienki,
  4. szatnię,
  5. pokój nauczycielski,
  6. dostęp do kaplicy.
 2. Przedszkole posiada także:
  1. plac zabaw,
  2. zaplecze socjalne: kuchnie, magazyn, pokój socjalny.

 

 

Rozdział III. Organy przedszkola.

 

§18

 

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.

 

Dyrektor

 

§19

 

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje na zewnątrz .
 2. Stanowisko dyrektora powierza  Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Ap. w Jełowej  mgr Malwinie Półrolniczak  z zastrzeżeniem art. 36 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu, z zastrzeżeniem art. 36 ut. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego i integralnego rozwoju,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • sporządza arkusz organizacji przedszkola,
 • przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowych,
 • zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań przedszkola,
 • troszczy się o tworzenie w przedszkolu wspólnoty i atmosfery rodzinnej,
 • organizuje w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • organizuje wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli spójne z charakterem i misja przedszkola,
 • dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników z zastrzeżeniem $ 39 ust. 2 niniejszego Statutu,
 • przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 • przyznaje nagrody i wyróżnienia,
 • może stosować kary porządkowe wobec pracowników, przewidziane w przepisach prawnych lub wewnętrznych przepisach przedszkola,
 • dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, pozostając pod  nadzorem organu prowadzącego.

 

Rada Pedagogiczna

 

§20

 

 1. W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącą Rady jest dyrektor.

 

§21

 

 1. Rada Pedagogiczna zwoływana jest przez dyrektora.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Oprócz posiedzeń Rady Pedagogicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być organizowane spotkania szkoleniowe i formacyjne.
 4. Z posiedzenia Rady Pedagogicznej (dot. Ust. 1 i 2 ) sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na spotkaniu.
 5. Harmonogram prac Rady Pedagogicznej na cały rok oraz program każdego zebrania Rady przygotowuje dyrektor.

 

§22

 

Rada pedagogiczna pod kierunkiem dyrektora realizuje zadania przedszkola określone w Statucie i prawie oświatowym, zgodnie z charakterem wychowawczym placówki.

 

§23

 

Nauczycieli obowiązuje tajemnica w sprawach poruszonych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro nauczycieli, innych pracowników przedszkola, rodziców i dzieci.

 

Rodzice – Rada Rodziców

 

§24

 

Przedszkole współpracuje w rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania – w celu wspierania wychowawczej roli rodziny. Poza bieżącą indywidualną współpracą, formy i sposoby organizacji rodziców ustala dyrektor  po zasięgnięciu opinii nauczycielek.

 

§25

 

Radę  Rodziców można ustalić identycznie w publicznym i niepublicznym przedszkolu.

 

 

Rozdział IV. Organizacja przedszkola.

 

§26

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; za zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które ukończyło dwa lata.
 4. Przedszkole prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie do nauki szkolnej – klasę „O”.
 5. Podczas spotkań, w których uczestniczą dzieci i Rodzice, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic/prawny opiekun.
 6. W czasie uroczystości przedszkolnych obowiązuje strój odświętny.

 

§27

 

 1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w przedszkolu.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, kierując się potrzebami rodzin wychowujących dzieci, w szczególności ze względu na:
  1. charakter wychowawczy placówki,
  2. potrzeby rodzin wielodzietnych,
  3. potrzeby dzieci ubogich nie tylko materialnie.

 

§28

 

Organizację opieki, wychowania i nauczania w przedszkolu określa w danym roku szkolnym arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

§29

 

 1. Przedszkole pracuje przez cały rok szklony.
 2. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
  1. ustalony okres w czasie lipiec lub  sierpień,
  2. w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
  3. 2 maja.

   Terminy przerw są ustalone przez dyrektora, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i rodzicami.

 

§30

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 – 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodzica lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

  Odpowiednie oświadczenie na piśmie w tej sprawie składane  jest przez rodziców lub rodzica do dyrektora przedszkola.

 

§31

 

 1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
 2. Ramowy program dnia ustala dyrektor przedszkola.
 3. Szczegółowy program dnia dla oddziału ustala nauczyciel.

 

§32

 

Ramowy rozkład dnia  określa dla każdego oddziału w szczególności: czas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, godziny posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

§33

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 

§34

 

W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

Zajęcia organizowane są na wniosek rodziców. Z zasady w zajęciach dodatkowych uczestniczą wszystkie dzieci.

Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.

 

 

Rozdział V. Opłaty za żywienie w przedszkolu.

 

§35

 

 1. Rodzice ponoszą odpłatność na zakup produktów żywności – do przygotowania trzech posiłków:
  1. śniadania
  2. obiadu
  3. podwieczorku
   Kwotę opłaty na zakup żywności ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
 2. Przedszkole może pobierać opłaty w formie czesnego, w tym na prowadzenie zajęć dodatkowych.

 

 

Rozdział VI. Pracownicy.

 

§36

 

 1. Nauczycieli oraz  innych pracowników  zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter wychowawczy przedszkola.
 2. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej Parafii rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Ap.  – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką.
  Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania w przedszkolu.
  Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które mogły utożsamić się z misja przedszkola katolickiego  (por. art. 18 3b & 4 KP).
 3. Nauczyciele i inni pracownicy, to osoby żyjące zgodnie z wiarą katolicką i nauką Kościoła katolickiego.
 4. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje odpowiednio przy ocenianiu pracy nauczyciela – w związku z art. 6 Karty Nauczyciela.
 5. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1722 ze zmianą z 22.08.2007 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1118).

 

§37

 

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uwzględnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi przedszkola.

 

§38

 

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutem.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym zgodnie z charakterem określonym w Statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 4—godzinnego tygodnia pracy.

 

§39

 

 1. Nauczyciel realizując zadania przedszkola jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
 2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualna opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami – w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
  2. ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
  3. włącza rodziców do  współdziałania z przedszkolem w procesie wychowania dziecka.
 3. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
 • organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej według wymagań przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego, realizowanego zgodnie z charakterem wychowawczym przedszkola,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą, pracę w kącikach tematycznych,
 • codzienne staranne przygotowanie się do zajęć,
 • tworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery,
 • organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • troska o własna formację.

 

§40

 

Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.

 

§41

 

Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni sa na podstawie przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.

 

 

Rozdział VII. Wychowanie.

 

§42

 

 1. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza jego terenem – dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela/wychowawcy.
 2. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.

 

§43

 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola – z powodu sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych.  Decyzja taka może być podjęta ze względu na dobro samego wychowanka lub dobra i bezpieczeństwa innych dzieci.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola, przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności;
  2. gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności;
  3. gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu;
  4. jeżeli rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim:
   1. przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
   2. skonstruowaniu programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu pomoc dziecku;
  5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek dyrektora. Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka.

 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

 

§44

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – dokumentację wymagana odrębnymi przepisami.

 

§45

 

Statut przedszkola zatwierdza i nadaje oraz wprowadza zmiany i uzupełnienia organ prowadzący.

 

§46

 

 1. Statut przedszkola uchwala, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia rada pedagogiczna, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez  organ prowadzący.
 2. Uchwalony Statut nadaje przedszkolu organ prowadzący.
 3. Zmiana lub uzupełnienie Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

 

 

 

Jełowa dnia  02.08.2019r.  

Podpis Dyrektora.

 

Podpis Organu  prowadzącego.

 

X

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.